سالانه هنر دیجیتال تهران

گردآوری | از 1390 | گالری محسن، تهران، ایران.

نمایشگاه سالانه هنر دیجیتال تهران نمایشگاه سالانه هنر دیجیتال تهران در آذر ماه سال 90 (دسامبر 2011) با هدف گشودن دریچهای نو به هنر دیجیتال ایران برنامهریزی و بنیان گذاری شد. این نمایشگاه ایجاد فضایی جدی و مستقل برای علاقهمندان و جستجوگران هنر دیجیتال را مورد توجه قرار داده است. زمینه عموماً غیر تجاری هنر دیجیتال در میان مدیومهای هنر معاصر از یک سو و گرانی هزینههای تجهیزات و ابزار از سوی دیگر، امکان تجربهورزی و حضور هنرمندان ایرانی را در این رشته دشوار میکند. بنابراین شاید ظرفیتهای چندانی برای نمایش و ارائه وجود نداشته باشد و پیشینه آکادمیک و تجربه محدودی هم که موجود است، نیاز به همراهی و مدیریت دارد. با چنین محدودیتهایی طی دوره های گذشته تلاش شده است با ارائه آثار هنرمندان بینالمللی و نیز تعامل و تبادل دانش و تجربیات با آنان، بستری مهیا گردد که امکان تولید و نمایش آثار هنرمندان ایرانی توسعه یافته و غنیتر و پربارتر شودسایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو