مانوال دی مارتینو و لوکا کاتالدو

اجرای صدا و تصویر | آذر 1396 | تئاتر مستقل تهران ، تهران، ایران

اجرای دیداری-شنیداری، به عنوان شکلی از ارائه ی هنرمندانه مثل دیگر شکل های هنر دیجیتال، در هم آهنگی و هم سانی میان صدا و تصویر به شکلی نمادین، به تجربه و اکتشاف می پردازد. در این اثر اشتراکی، لوکا رفتار تصویرهایش را با موسیقی مانوئل دی مارتینو هم آهنگ می کندسایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو