همان چهار دقیقه

مرداد 1398 | تاتر شهرزاد، تهران، ایران.

در همکاری با صابر ابر در مقام کارگردان و بازی پانته آ پناهی ها، الهام کردا، حامد رسولی و خسرو پسیانی، نالسایت مسئولیت طراحی و تولید چیدمان نور، تصویر و صدا برای نمایش را بر عهده داشت.
علاوه بر چیدمان نوری با 10 ماژول که جداگانه در همزمانی با صداها و تصاویر کنترل می شدند، 90 دقیقه تصاویر مولد و درلحظه بر روی جعبه 6 در 12 متری پر شده از نمک پخش می شد.
محتوا از سايه های امواج، حرکت کشتی ها از ديد زير آب و استفاده از تصوير به عنوان منبع نوری الهام گرفته شده بود. بازيگران با محتوا به تعامل پرداخته و به بازسازی حس معلق بودن در زير آب برای مخاطبان می پرداختند.
در کنار چيدمان صدا و تصوير، زخم و هورايزن، ماژول های نور طراحی شده توسط علی فی به عنوان منبع نوری تعاملی برای بعضی از صحنه ها استفاده شدند.
نمایش همان چهار دقیقه در مرداد نود و هشت به مدت 30 شب در سالن تئاتر شهرزاد اجرا رفت.رخدادهای دیگر