صدای استخوانی

طراحی صدا و تعاملی | مهر 1395 | گالری محسن، تهران، ایران

چند وجهی، يک فرم ساده حجمی سه بعدی، که به عنوان يک فرم ساده در فضا می توان در نظر گرفت است. سازنده ها عناصر ضروری تصور يک فضا به عنوان سازه را هندسه، خط و سطح در نظر گرفتند که يک دستگاه که همه چيز را در بر می گيرد و مرتبط می کند. با تصور يک فضای هندسی به عنوان بنای کمکی که فضا را در بر می گيرد نا خودآگاه اسکلت بدن به ذهن خطور می کند. سازنده های اين اثر با در نظر گرفتن هندسه به عنوان اسکلت فضا، هندسه ای به مانند اسکلت بدن ساختند که می توان ديد، تجربه و تعامل کرد. اين چيدمان يک ساز هوشمند لمسی است که با توجه به شدت ضربه افراد نزديک آن به قسمت های مختلف آن صدا توليد می کند. اين چيدمان برنده دومين جايزه نمايشگاه ساﻻنه هنر ديجيتال تهران (تاداگرانت) است که توسط گالری محسن عرضه و حمايت می شود، تاداگرانت هر ساله در موازات نمايشگاه و به بهترين پروژه هنری تعاملی و بين رشته ای داده می شود که اميد دارد که استعدادهای جوان را حمايت کند و بستری مطلوب برای رشد و توسعه هنر ديجيتال در ايران فراهم کند.سایر فعالیت ها

خلاصه فعالیت های ما را در ویدیو شورریل تماشا کنید

نمایش ویدیو